ضوابط حاكم بر گزينش

427

علاوه بر لزوم احراز شرايط عمومي استخدام شامل صلاحيتهاي علمي و توانايي هاي جسمي و رواني كه به وسيله آزمون و توسط دستگاه مشخص مي گردد متقاضيان مي بايست حائز ضوابط گزينش ( عمومي ، انتخاب اصلح ) نيز باشند.

ضوابط عمومي ، حداقل ضوابطي است كه فرد متقاضي جهت استخدام مي بايست حائز آن باشد.

از مصاديق ضوابط عمومي مي توان از اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصّرح در قانون اساسي ، التزام عملي به احكــام اسلام ( عمل به واجبات و اجتناب از محرمات) ، اعتقاد و التزام به ولايت فقيه ، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي ، عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق ، عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي و گروهكي ( مگر توبه ايشان احراز شود) ، عدم سابقه كيفري مؤثر و عدم اعتياد به مواد مخدر نام برد.

ضوابط انتخاب اصلح ، ضوابطي است كه در موارد محدوديت ظرفيت ( پذيرش) و كثرت تقاضا ، همچنين استخدام در مشاغل حساس ( مانند مشاغل آموزشي و امنيتي و…) و موارد خاص ( مانند اعزام به مأموريت ثابت خارج از كشور و…) به عنوان اولويت اعمال مي گردد. از جمله مصاديق آن ايثارگري ( حضور داوطلبانه در جبهه هاي حق عليه باطل ، جانبازي ، آزادگي ، از خانواده شهدا ، اسراء و مفقودين بودن ) شركت در فعاليتهاي سياسي ، اجتماعي و عبادي ، پوشش چادر براي خواهران ، خدمت در مناطق محروم و…. را مي توان نام برد.
از مجموع 7 رأی