نحوه رسيدگي به شكايات

411

معترضين به آراء گزينش مي توانند تا حداكثردو ماه پس از ابلاغ رأي در هر مرحله، به مرجع اول و دوم تجديدنظر(به ترتيب به هسته گزينش و هيأت مركزي) مراجعه و شكوائيه كتبي خود را تسليم نمايند.

مراحل درخواست تجديدنظر

هنگامي كه پرونده اي توسط اعضاء شورا نظردهي مي گردد اين نظر توسط نامه اي به مديريت توسعه سازمان و سرمايه انساني ارسال مي گردد تا با اعلام آن به داوطلب استخدام ، وي براي ساير مراحل استخدامي مراحعه نمايد .

اگر داوطلب به رأي صادره معترض باشد بمدت  دو ماه  از تاريخ ابلاغ رأي فرصت دارد كه با تكميل فرم درخواست تجديد نظر اول تقاضای تجديدنظر نمايد .

 

فرم در خواست تجديد نظر را داوطلب مي تواند از هسته گزينش پس از تكميل بصورت حضوري آن را به دبيرخانه هسته گزينش تحويل و رسيد دريافت نمايد. هسته گزينش نيز موظف است با ارجاع پرونده به شوراء تجديدنظر پس از اقدامات تكميلي مورد تقاضاي شورا تجديد نظر راي خود را صادر و نتيجه را به داوطلب و كارگزيني(يا ادارات با عناوين مشابه در دستگاه استخدام كننده) اعلام دارد. اين تجديدنظر "تجديدنظر اول " ناميده مي شود.

البته لازم بذكر است عملا زمان اعلام نظر در مورد پرونده هاي تجديد نظر متغيير بوده و معمولاً از دوهفته و گاهاً تا دو ماه بطول مي انجامد .

مرحله تجديد نظر دوم گزينش

چنانچه افراديكه در مرحله اول تجديد نظر كه در هسته گزينش واجد شرايط استخدام تشخيص داده نشوند و قصد اعتراض داشته باشند تا 2 ماه از تاريخ ابلاغ راي به آنها مي توانند اعتراض خود را به هيئت مركزي گزينش كه مرجع رسيدگي به درخواست تجديد نظر دوم است اعلام كنند.

تذكر: هر یک از مراجع تجدید نظر اول ودوم وهمچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار می توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی واقدام به صدور رأی نمایند.(ماده 34 آئین نامه اجرایی قانون گزینش)

براي در خواست تجديد نظر دوم بايد فرم مربوطه را از هسته گزينش و يا هيئت مركزي گزينش دريافت و مندرجات آن را كامل نموده و به همراه مدارك لازم و مستندات مربوطه به هيات مركزي گزينش ارائه كرد.

اهم نکات ضروری درتکمیل برگ درخواست تجدید نظر دوم :

1- نوشتن کامل مشخصات فردی

2- نوشتن آدرس دقیق محل کار ، سکونت و شماره تلفن

3- نوشتن مقطع استخدامی

4- ضمیمه کردن آرا صادره قبلی (اعم از بدوی وتجدید نظر)

5- نوشتن شرح درخواست بصورت مستند

در مرحله تجديدنظر دوم كه در هيأت انجام خواهد شد. هيأت پس از ملاحظه پرونده و نيز استماع دفاعيات حضوري داوطلب(در صورت درخواست)، نسبت به صدور رأي اقدام خواهد نمود. در هر حال عدم حضور ذينفع در مهلت مقرر مانع از رسيدگي نمي باشد.
از مجموع 9 رأی