نحوه رسيدگي به شكايات

936

معترضين به آراء گزينش مي توانند تا حداكثر دو ماه پس از ابلاغ رأي در هر مرحله، به مرجع اول و دوم تجديدنظر(به ترتيب به هسته گزينش و هيأت مركزي) مراجعه و شكوائيه كتبي خود را تسليم نمايند.

مراحل اول تجديدنظر

هنگامي كه پرونده اي توسط اعضاء شورا نظردهي مي گردد اين نظر توسط نامه اي به مديريت توسعه سازمان و سرمايه انساني ارسال مي گردد تا با اعلام آن به داوطلب استخدام ، وي براي اعتراض و درخواست تجدید نظر  مراحعه نمايد .

اگر داوطلب به رأي صادره معترض باشد بمدت  دو ماه  از تاريخ ابلاغ رأي فرصت دارد كه با تكميل فرم درخواست تجديد نظر مرحله اول تقاضای تجديدنظر نمايد .

فرم در خواست تجديد نظر را داوطلب مي تواند از سایت هسته گزينش یا بصورت حضوري تحویل بگیرد و پس از تکمیل آن را به دبيرخانه هسته گزينش تحويل نمايد.

هسته گزينش نيز موظف است با ارجاع پرونده به شوراء تجديدنظر پس از اقدامات تكميلي  راي خود را صادر و نتيجه را به داوطلب و كارگزيني(يا ادارات با عناوين مشابه در دستگاه استخدام كننده) اعلام دارد. اين تجديدنظر "تجديدنظر اول " ناميده مي شود.

 

فرم درخواست تجدید نظر مرحله اول.pdf

 

 

مرحله دوم تجديد نظر

چنانچه افراديكه در مرحله اول تجديد نظر كه در هسته گزينش واجد شرايط استخدام تشخيص داده نشوند و قصد اعتراض داشته باشند تا دو ماه از تاريخ ابلاغ راي به آنها مي توانند اعتراض خود را به هيئت مركزي گزينش كه مرجع رسيدگي به درخواست تجديد نظر دوم است اعلام كنند.

براي در خواست تجديد نظر دوم بايد فرم مربوطه را از سایت هسته گزينش و يا هيئت مركزي گزينش دريافت و مندرجات آن را كامل نموده و به همراه مدارك لازم و مستندات مربوطه به هيات مركزي گزينش ارائه كرد.

اهم نکات ضروری درتکمیل برگ درخواست تجدید نظر دوم :

1- نوشتن کامل مشخصات فردی

2- نوشتن آدرس دقیق محل کار ، سکونت و شماره تلفن

3- نوشتن مقطع استخدامی

4- ضمیمه کردن آرا صادره قبلی (اعم از بدوی وتجدید نظر)

5- نوشتن شرح درخواست بصورت مستند

در مرحله تجديدنظر دوم كه در هيأت انجام خواهد شد ، هيأت پس از ملاحظه پرونده و نيز استماع دفاعيات حضوري داوطلب(در صورت درخواست)، نسبت به صدور رأي اقدام خواهد نمود. در هر حال عدم حضور ذينفع در مهلت مقرر مانع از رسيدگي نمي باشد.

 

فرم درخواست تجدید نظر مرحله دوم.pdf
از مجموع 17 رأی