News RSS Feed fa-IR ١٤٠٣/٣/٥ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به سایت گزینش - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی برزگداشت دهه کرامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://hg.nkums.ac.ir/Content/101674/برزگداشت دهه کرامت ١٤٠٣/٢/٢٢ عالم جاودان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://hg.nkums.ac.ir/Content/101232/عالم جاودان ١٤٠٣/٢/١٠ گزینش هوشمندانه، خاضعانه و دقیق با دو اصل عدالت و انصاف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://hg.nkums.ac.ir/Content/101231/گزینش هوشمندانه، خاضعانه و دقیق با دو اصل عدالت و انصاف ١٤٠٣/٢/١٠ بی‌سابقه، تحقیرکننده و تغییر‌دهنده محاسبات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://hg.nkums.ac.ir/Content/101230/بی‌سابقه، تحقیرکننده و تغییر‌دهنده محاسبات ١٤٠٣/٢/١٠ رقابت 442 داوطلب در آزمون بهورزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://hg.nkums.ac.ir/Content/99555/رقابت 442 داوطلب در آزمون بهورزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠٢/١١/٢٩ دکتر رئیسی در همایش سراسری کارگزاران گزینش کشور: عدالت اداری یکی از محورهای مهم و اساسی در موضوع گزینش است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://hg.nkums.ac.ir/Content/99554/دکتر رئیسی در همایش سراسری کارگزاران گزینش کشور: عدالت اداری یکی از محورهای مهم و اساسی در موضوع گزینش است ١٤٠٢/١١/٢٩ حضور پرشور همکاران گزینش در راهپیمایی 22 بهمن 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://hg.nkums.ac.ir/Content/99556/حضور پرشور همکاران گزینش در راهپیمایی 22 بهمن 1402 ١٤٠٢/١١/٢٩ حادثه غزه؛ خط بطلانی بر نظم امروز جهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://hg.nkums.ac.ir/Content/99553/حادثه غزه؛ خط بطلانی بر نظم امروز جهان ١٤٠٢/١١/٢٩ نقشه راه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://hg.nkums.ac.ir/Content/79363/نقشه راه ١٤٠٠/١٠/٢٢ رضای خدا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://hg.nkums.ac.ir/Content/79349/رضای خدا ١٤٠٠/١٠/٢٢ چراغ راه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://hg.nkums.ac.ir/Content/79347/چراغ راه ١٤٠٠/١٠/٢٢ خوش آمدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://hg.nkums.ac.ir/Content/79334/خوش آمدید ١٤٠٠/١٠/٢١