1

یكشنبه ١٦ اردیبهشت ١٤٠٣ 47 کاربر سایت گزینش - 597#

واحدهای گزینش

آشنایی با واحدهای هسته گزینش
2

یكشنبه ١٦ اردیبهشت ١٤٠٣ 23 کاربر سایت گزینش - 597#

نمودار گردش کار

3

دوشنبه ١٠ اردیبهشت ١٤٠٣ 32 کاربر سایت گزینش - 597#

آموزش

4

دوشنبه ١٠ اردیبهشت ١٤٠٣ 18 کاربر سایت گزینش - 597#

مناسبت ها

5

دوشنبه ١٠ اردیبهشت ١٤٠٣ 33 کاربر سایت گزینش - 597#

آزمون استخدامی

6

چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ١٤٠٢ 173 کاربر سایت گزینش - 597#

سامانه پاسخگویی

جهت راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین
7
8

سه شنبه ٧ دی ١٤٠٠ 365 کاربر سایت گزینش - 597#

اخبار