قوانین و مقررات

837

قانون گزينش كشور و آئين نامه اجرايي

 دارای عناوین زیر می باشد :

 • متن فرمان حضرت امام خميني (ره)
 • ابلاغ قانون تسرّي قانون گزينش معلمان توسط رياست جمهوري
 • ارسال قانون تسرّي قانون گزينش معلمان توسط مجلس شوراي اسلامي
 • ماده واحده قانون تسرّي قانون گزينش معلمان
 • ابلاع قانون گزینش معلمان توسط
 • ارسال قانون گزينش معلمان توسط مجلس شوراي اسلامي
 • مواد قانون گزينش:
  • ماده يك: گزينش بر اساس فرمان امام (ره)
  • ماده دو: ضوابط عمومي گزينش
  • ماده سه: اركان گزينش كشور
  • ماده چهار: تركيب هيأت عالي گزينش
  • ماده پنج : وظایف رئیس جمهور در اجرای گزینش کشور
  • ماده شش: اختيارات رياست جمهوري
  • ماده هفت: تشكيلات گزينش
  • ماده هشت: وظايف هيأت مركزي گزينش
  • ماده نه: وظايف دبير هيأت مركزي گزينش
  • ماده ده: وظايف هسته هاي گزينش
  • ماده يازده: وظايف مدير هسته
  • ماده دوازده: وظايف دستگاه در امر گزينش
  • ماده سيزده: ضوابط ويژه كارگزاران گزينش
  • ماده چهارده: رسيدگي به شكايات
  • ماده پانزده: بناي صدور رأي در گزينش
  • ماده شانزده: زمان انجام گزينش
  • ماده هفده: نحوه همكاري دستگاهها با گزينش
  • ماده هجده: آيين نامه اجرايي 
    
 • آيين نامه اجرايي قانون گزينش :
  • ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون گزينش معلمان توسط رياست جمهوري
  • ارسال آيين نامه اجرايي قانون گزينش معلمان توسط مجلس شوراي اسلامي
  • متن آيين نامه اجرايي قانون گزينش كشور
   • فصل اول : كليات
   • فصل دوم: ضوابط عمومي و ضوابط انتخاب اصلح
   • فصل سوم: تشكيلات ، حدود وظايف و صلاحيتها
   • فصل چهارم: نظارت و بازرسي و رسيدگي به شكايات
   • فصل پنجم: ساير مقررات

 

جهت دریافت کامل قوانین و مقررات اینجا  کلیک نمایید. law.pdf

 

 
از مجموع 9 رأی