نحوه تکمیل فرم اطلاعات فردی

1058

نحوه تكميل فرم اطلاعات فردي

فرم اطلاعات فردي فرمي است كه مشخصات شناسنامه اي فرد و اطلاعات تحصيلي شغلي و ايثارگري و فردي و همچنين تلفن و آدرس هاي مورد نياز در آن درج ميگردد . تكميل اين فرم و تحويل مدارك لازم به منزله تشكيل پرونده گزينشي است و براي فارغ التحصيلان داخل كشور كفايت مي كند اما داوطليبين استخدامي كه فارغ التحصيل خارج از كشور هستند لازم است دو فرم ديگر را كه يكي به زبان فارسي و يكي به زبان انگليسي است كامل نمايند .

توجه به نكات زير در مورد تكميل فرم هاي مشخصات فردي ضروري است .

1- بايد توجه شود كه دقيق بودن اطلاعات در اين فرم جهت بررسي كامل وبدون نقص بودن ضرورت دارد و باعث سرعت انجام كار مي شود .

2- كد ملي ده رقمي بطور صحيح وارد شده و در صورتي كه در ابتدا يا انتهاي آن عدد صفر وجود دارد حتماً آن را بنويسند (ده رقم).

3- در اولين جدول فرم داوطلب مشخصات فردي خود را دقيقاً طبق مندرجات شناسنامه بايد تكميل كند.مثلاً اگردر شناسنامه نام فردي اسداله درج شده نوشتن كلمه الله يا ا... اشتباه مي باشد وحروف [ي]و [ئ] در كلماتي مانند رضايي يا فائزه بايد مانند شناسنامه نوشته شود ودر قسمت تاريخ تولد روز وماه تولد نيز ذكر گردد.

4- در قسمت مشخصات تحصيلي فقط به نوشتن آخرين مقطع تحصيلي اكتفا نشده وحداقل اطلاعات دو مقطع قبل از آن را نيز كامل شود و در صورت وقفه تحصيلي و يا انصراف از تحصيل علت آن را بصورت واضح وروشن ومختصر (دريك سطر ياعبارت) بيان گردد.

در ضمن افرادي كه تحصيلات حوزوي دارند ضمن درج كد حوزوي خود حضوري و يا غير حضوري بودن تحصيل خود را ذكر نمايند.

5- در صورت تكميل جدول كسب مقام علمي ، فرهنگي ،ورزشي و غيره بايد مدارك آن ضميه گردد در غير اينصورت امتياز مربوطه به شما تعلق نخواهد گرفت ضمناً فقط مقامهاي كسب شده در سطح شهرستان ، استان و كشور به بالا امتياز دارد .

6- جدول محل كار شامل ستونهاي درج مشخصات وآدرس محلهاي اشتغال داوطلب مي باشد (هم محل كار هاي قبلي وهم فعلي)ودولتي يا غير دولتي بودن تفاوتي ندارد. تكميل اين جدول به سرعت بررسي پرونده كمك مي كند اما تنها در صورتي از امتياز سابقه كار در ضوابط انتخاب اصلح برخوردار خواهيد شد كه گواهي اشتغال را با ذكر مدت و عنوان شغلي (پست) خود ارائه نماييد

7- جدول سوابق سياسي وجرائم مربوط به سوابق سياسي منفي يا جرائم داوطلب و يا بستگان درجه يك وي مي باشد ودر صورتي كه داوطلب قبلاً سابقه بازداشت ويا زندان داشته باشد اين جدول كامل مي شود.

بايد توجه داشت كه سوابق سياسي تمامي كاركنان قبل از اشتغال از مراجع ذيصلاح استعلام ميگردد وتكميل اين جدول از يك طرف سبب تسريع كار واز طرفي نشانه صداقت داوطلب استخدام است ودر ضمن يادآور ميگردد هر جرمي بعد از تحمل مجازات پس از مدتي رفع اثر مي گردد وبا توجه به ملاك بودن وضعيت فعلي داوطلب اين سوابق جز در موارد بسيار نادر باعث محروميت وي از حقوق اجتماعي ومدني كه از جمله آنها استخدام در دستگاههاي دولتي است نمي گردد .

10- مندرجات جدول سوابق ايثارگري و بسيج و... بايد مستند بوده و مدارك لازم ضميه گردد تا داوطلب بتواند از مزايا و امتياز آن در موارد انتخاب اصلح برخوردار گردد .

11- در نوشتن شماره تلفنهاي تماس و آدرس ها نهايت دقت را مبذول فرماييد .و كروكي هاي مربوطه را دقيق ترسيم نماييد . ودر صورتي كه فرد در محلي فقط چند ماه سكونت داشته ويا مستاجر بوده وهرسال در محلي سكونت داشته قبل از تكميل اين جدول از كاركنان گزينش آگاهي بيشتري كسب كنيد.

13- در خاتمه داوطلب استخدام صحت مندرجات خود را با امضاء ودرج تاريخ اعلام مي دارد.

تذکرات :

1- در صورت تغییر آدرس و تلفنهای تماس داوطلب ، در اولین فرصت آن را به هسته گزینش اطلاع دهید

2- در صورتی که قبلا جهت استخدام یا اشتغال در سازمان دیگری گزینش شده اید آن در فرم ازاطلاعات فردی حتما قید نمایید حتی اگر شروع به کار نکرده باشید ( مراحل گزینش به صورت کامل طی نشده باشد ) زیرا باعث تسریع در بررسی پرونده شما میگردد .
از مجموع 31 رأی