ارکان و تشکیلات گزینش

2070

تركيب و وظايف هيأت عالي گزينش:

ماده ٣- اركان گزينش كشور عبارتند از:
١- رئيس جمهور
٢- هيأت عالي گزينش
٣- هيأت هاي مركزي
۴- هسته هاي گزينش

ماده ۴- رئيس جمهور براي انجام وظايف مقرر در ماده ۵ اين قانون و با توجه به موارد و ضوابط مندرج در فرمان حصرت امام (ره) هيأت عالي گزينش را با تركيب زير تشكيل مي دهد:
١- نماينده قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه
٢- دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور ( در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد
٣- وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد
۴- دو نماينده از كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.

تبصره – دبيرخانه هيأت عالي گزينش كه زير نظر دبير هيأت و در نهاد رياست جمهوري مي باشد ، داراي رديف مستقل بودجه بوده و كماكان از كليه امكاناتي كه در اختيار دارد استفاده خواهد نمود.


ماده ۵- وظايف رئيس جمهوري در اجراي گزينش كشور به شرح ذيل مي باشد:
١-تعيين سياستها ، خط مشي ها ، تطبيق ضوابط مربوط به امر گزينش با موازين شرعي ، تعيين ضوابط و مرجع احراز توبه و تغييرات مربوطه.
٢- ايجاد تفكيك ، ادغام و انحلال هيأت هاي مركزي گزينش و عنداللزوم انحلال هسته ها.
٣- تدوين و تصويب آيين نامه ها ، دستورالعملها ، بخشنامه ها ، فرمهاي لازم جهت حسن انجام امور گزينشي كشور
۴- بررسي و احراز صلاحيت اعضاء هيأتهاي مركزي ، مسؤول و معاونين دبيرخانه ، مدير و اعضاء هسته هاي گزينش كشور و عنداللزوم در ساير موارد مربوطه
۵- مرجع عالي تفسير و توضيح آيين نامه ها ، شرح وظايف ، نظارت و بازرسي ، هماهنگي ، رسيدگي به شكايات ، آموزش و پرورش و پژوهش ، احراز صلاحيت ارزشيابي عملكرد ، عزل و نصب كادر گزينش ، بانك اطلاعاتي ، زمانبندي ، استفاده از تكنولوژي در گزينش كشور
۶- اعلام نظر نهايي نسبت به آراي صادره گزينشي ، بودجه ، تشكيلات ، نيروي انساني مورد نياز هيأتهاي مركزي و هسته هاي گزينشي و ارسال به مراجع ذيربط جهت عضويت
٧- تعيين نمودار تشكيلاتي ، تشكيلات تفضيلي و بودجه مورد نياز هيأت عالي گزينش.

تبصره ١- مصوبات هيأت عالي گزينش پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است.
تبصره ٢- وظايف دبير هيأت عالي گزينش در صورت تفويض رئيس جمهور عبارتست از:
١- اداره امور اجراي هيأت عالي و دبيرخانه آن با نظر هيأت
٢- صدور احكام انتصابات طبق مقررات
٣- پيگيري و اجراي مصوبات هيأت عالي و انجام كليه امور اجرايي گزينش كشور از قبيل آموزش و پرورش و پژوهش ، نظارت ، بازرسي و پيگيري ، هماهنگي ، ارزشيابي و پيشنهاد عزل كادر گزينش

ماده ۶- رئيس جمهور با رعايت مفاد اين قانون مي تواند اداره امور گزينش كشور را مستقيماً عهده دار شود و يا به عهده ديگري بگذارد.

تشكيلات:

ماده ٧ – تشكيلات گزينش وزارت آموزش و پرورش به اين شرح خواهد بود:
الف – هيأت مركزي گزينش توسط هيأت عالي گزينش تشكيل مي گردد و به عنوان مرجع گزينش در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود اعضاي هيأت مذكور كه با حكم دبير هيأت عالي گزينش منصوب مي شوند ، عبارتند از:
١- نماينده وزير
٢- نماينده سازمان اموراداري و استخدامي كشور
٣- نماينده هيأت عالي گزينش
تبصره ١- يك نفر از اعضاء كميسيون آموزش و پرورش به انتخاب كميسيون به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.
تبصره ٢- هيأت مركزي گزينش داراي يك دبير خواهد بود كه با پيشنهاد اعضاء هيأت مركزي و حكم دبير هيأت عالي گزينش به مدت ۴ سال منصوب مي گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.
تغيير دبیر با تصويب هيأت عالي خواهد بود.
تبصره ٣- دبيرخانه هيأت مركزي زير نظر آن هيأت تشكيل مي گردد ، مسؤول آن به پيشنهاد هيأت مركزي و تأييد هيأت عالي و با حكم دبير هيأت منصوب خواهد شد.

ب- هسته هاي گزينش ، كه در واحدهاي مختلف وزارت آموزش و پرورش مركب از سه تا پنج نفر مي باشد ، در امتداد پستهاي سازماني و توسط هيأت مركزي عنداللزوم تشكيل مي گردد اعضاي هسته هاي گزينش با صلاحديد و معرفي هيأت مركزي گزينش منصوب مي شوند
تبصره – هسته هاي گزينش داراي يك مدير خواهند بود كه با حكم دبير هيأت مركزي منصوب مي شوند

 
از مجموع 49 رأی