وظایف و اختیارات

590

وظايف هيأت مركزي گزينش به شرح زير خواهد بود:
١- ايجاد تفكيك ، ادغام و انحلال ، هسته هاي گزينش مورد نياز طبق دستورالعملهاي هيأت عالي گزينش
٢- بررسي ، انتخاب ، معرفي اعضاء هسته هاي گزينش ، مسؤول و معاونين دبيرخانه به هيأت عالي گزينش
٣- رسيدگي به شكايات در مرحله دوم تجديدنظر.
۴- اجراي مصوبات ، دستورالعملها ، بخشنامه ها ، ساير امور محوله كه از سوي هيأت عالي گزينش ابلاغ مي گردد.
۵- ايجاد هماهنگي ، آموزش ، بازرسي ، نظارت و ارزشيابي عملكرد كليه هسته هاي گزينش و تهيه بخشنامه هاي مربوطه.
۶- ارتباط و هماهنگي لازم با دستگاهها و مراجع ذيربط
٧- پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و بودجه هيأت مركزي و هسته هاي گزينش تابعه به وزارتخانه

ماده ٩- وظايف دبير هيأت مركزي گزينش عبارت است از:
١-اداره امور اجرايي هيأت مركزي و دبيرخانه طبق دستورالعملهاي هيأت عالي گزينش
٢- صدور احكام انتصاب پس از طي مراحل قانوني
٣- پيگيري و اجراي مصوبات هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش

ماده ١۰- هسته هاي گزينش وظايف ذيل را زير نظر هيأت مركزي به عهده دارند

١- اجراي دستورالعملها ، بخشنامه ها و ساير موارد محوله از هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش
٢- بررسي و تعيين صلاحيت اخلاقي ، اعتقادي و سياسي متقاضيان مشمول اين قانون قبل از ورود تا مرحله قطعيت اشتغال ( به تحصيل يا استخدام
٣- تأييد صلاحيت كاركنان هسته
۴- رسيدگي به شكايات در مرحله اول تجديدنظر

ماده ١١- وظايف مدير هسته به شرح ذيل مي باشد:

١- اداره امور اجرايي و هماهنگي امور واحدهاي هسته گزينش طبق دستورالعملهاي هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش
٢- صدور احكام انتصاب كاركنان پس از بررسي و تأييد هسته گزينش
٣- اجراي كليه مصوبات هسته گزينش ، هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش

ماده ١٢- وظايف آموزش و پرورش در امر گزينش به شرح ذيل است:

١- برگزاري امتحانات يا مصاحبه تخصصي در موارد لزوم طبق مقررات استخدام كشوري ( همزمان با طي مراحل گزينش) با مسئوليت نماينده وزير در هيأت ( در صورت تفويض سازمان اموراداري و استخدامي كشور
٢- انجام امور معاينات پزشكي اعم از معاينات عمومي و آزمايشگاهي بطور اعم و اخص طبق آيين نامه پيشنهادي سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه به تصويب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.
٣- پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و بودجه مورد نياز هيأت مركزي و هسته هاي گزينش تابعه آن حسب مورد به سازمان اموراداري و استخدامي كشور يا سازمان برنامه و بودجه.
۴- تأمين كليه امكانات مورد نياز هيأت مركزي و هسته هاي گزينش تابعه اعم از پرسنل ، جا و مكان ، وسايل نقليه و همچنين پيش بيني رديف مستقل بودجه براي هيأت مركزي گزينش
تبصره١- سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه موظفند حسب مورد نسبت به پيشنهادهاي وزارتخانه با رعايت نظر هيأت عالي گزينش اقدام نمايند.
تبصره ٢- كلية امكاناتي كه در تاريخ ١/٧/١٣٧٣ در اختيار هيأت مركزي و هسته هاي گزينش آموزش و پرورش بوده است اعم از نيروي انساني موجود با توجه به پستهاي سازماني ، مكان ، وسيله نقليه كماكان در اختيار هيأت تشكيل شده بر اساس اين قانون خواهد بود به استثناء مواردي كه طبق قانون منتقل يا واگذار شده باشد.

 
از مجموع 4 رأی