راهنمای تکمیل فرم اطلاعات فردی

1334

بدینوسیله جهت تسریع و تسهیل در امر گزینش توجه متقاضیان را به موارد مشروحه ذیل جلب می نماییم :

  • 1- در ابتدای فرم ، نام و نام خانوادگی را نوشته و پس از مطالعه دقیق مطالب ، امضاء می نمایید.
  • 2- نام و نام خانوادگی ، نام پدر و ..... تمامی مندرجات فرم مذکور می بایست مطابق شناسنامه و بر اساس کارت ملی متقاضی باشد .
  • 3- مقاطع تحصیلی متقاضی بایستی بطور دقیق و خوانا نوشته شود .
  • 4- در محل کار، کلیه محل هایی که متقاضی در آن بصورت طرح ، انتقال ، کار فعلی و کار قبلی و .... بوده را باید بطور دقیق و خوانا بنویسید .
  • 5- آدرس و شماره تلفن می بایست دقیق و کامل و خوانا باشد و بر اساس ضوابط شهری درج گردد .
  • 6-  شماره تلفن رابط و نام وی حتما قید گردد .
  • 7- آدرس محل سکونت دقیقا طراحی شود .از مجموع 55 رأی