آمـوزش

697

برای راحتی مراجعه کنندگان محترم ، برخی از مطالب مورد نیاز از طریق فایل های زیر برای بهره برداری قابل دریافت می باشد:

1- اصول عقاید،اخلاق و احکام.pdf  

2- اصول عقاید.pdf

3- ولایت فقه.pdf

4- احکام.pdf

5- مسئله حجاب.pdf

6 - آموزش احکام تصویری.pdf
از مجموع 31 رأی