واحدهای گزینش

47

مدیریت :

مدير هسته گزينش آقای هادي محمدزاده 

دارای ارشد مديريت منابع انساني و 17 سال سابقه خدمت

شماره تماس :  1270 3151 

پست الکترونیکی : hg@nkums.ac.ir

شرح وظایف :

1- اداره امور اجرايي و هماهنگي امور واحدهاي هسته گزينش طبق دستورالعمل هاي هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش

2- صدور احكام انتصاب كاركنان پس از بررسي و تأييد هسته گزينش

3- اجراي كليه مصوبات هسته گزينش ، هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش

.....................................................................................................

واحد اداری :

شامل واحد های دبیرخانه ، بایگانی ، انفورماتیک ، استعلام ، آموزش ، پذیرش ، نقلیه و ...

شماره تماس : 1271 3151  - 1272 3151  - 1275 3151 - 1278 3151 

پست الکترونیکی : hg@nkums.ac.ir

...................................................................................................

واحد خواهران :

شامل واحدهای پذیرش خانم ها ، هماهنگی و ....

شماره تماس : 1277 3151 - 1274 3151 

پست الکترونیکی : hg@nkums.ac.ir

 

 

 
از مجموع 1 رأی